Rajasthan Tours

yoga

Rajasthan with Khajuraho

Duration : 14 Nights/ 15 Days
Destinations covered : Delhi-Jodhpur - Ranakpur -Udaipur - Pushkar-Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi -Delhi

trekking

Rajasthan Cultural Tour

Duration : 24 Nights / 25 Days
Destinations covered : Delhi-Agra -Ranthambore-Chittaurgarh-Udaipur-MountAbu-Jodhpur Jaisalmer-Bikaner-Mandawa Pushkar - Jaipur - Delhi

yoga

Khajuraho with Varanasi Tour

Duration: 13 Nights - 14 Days
Destination:Delhi-Nawalgarh Bikaner-Jaisalmer-Jodhpur Kumbhalgarh-Udaipur Chittaurgarh -Pushkar-Jaipur-Agra-Delhi

trekking

Golden Triangle Tour

Duration : 05 Nights / 06 Days
Destination Covered : Delhi - Mandawa - Jaipur - Agra - Delhi

yoga

Desert and Beach Tour

Duration : 17 Nights / 18 Days
Destinations Covered : Delhi - Agra - Jaipur - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Delhi - Goa - Cochin -Delhi

trekking

Rajasthan Camel Safari Tour

Duration : 09 Nights / 10 Days
Destinations covered : Delhi - Jodhpur - Lathi -Delasar- Mulana - Zarat - Jaisalmer - Bikaner - Mandawa

yoga

Rajasthan Wildlife Tour

Duration : 12 Nights / 13 Days
Destinations Covered : Jaipur - Kota - Sawai Madhopur (Ranthambore) - Bharatpur - Agra - Delhi

trekking

Rajasthan Wildlife with Taj Mahal

Duration : 07 Nights / 08 Days
Destinations covered : Delhi - Agra - Sawai Madhopur -Jaipur - Delhi